תנאים כלליים ואחריות

תנאים כלליים ואחריות
כללי
תנאים כלליים ומידע מהותי להזמנות באתר האינטרנט www.ayala.co.il
 
לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003
פרטי החברה
איילה נסיעות ותיירות בע"מ
הצבי 13 ירושלים
 (להלן – "איילה נסיעות ותיירות בע"מ")
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין איילה נסיעות ותיירות לנוסע.
1. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.
 
2. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
 
3. אזהרה: השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים - אלא רק לבני 18  ומעלה! 
היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ו"איילה נסיעות ותיירות בע"מ" ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה (אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.
 
4. החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר וענין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם איכותם והתאמתם להזמנה. בענין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.
 
5. החברה  אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים  לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.
 
6. באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים.
 
7. אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע  שמקורו מצדדים שלישיים.
 
8. על הנוסעים  מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.
 
9. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון,  מלא ומדוייק ואולם אין היא אחראית לעמידת הספקים השונים בהתחיבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות .
 
10. בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל התניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.
 
11. מוצהר בזאת כי החברה  הסכימה לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן וכי אם יפעלו הנוסעים בניגוד לכך ותוגש תביעה או תלונה כנגד החברה יהפוך כל סכום תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בצירוף 20%, בצירוף מ.ע.מ. בגין הוצאות משפטיות, לסכום נזק ללא צורך בהוכחה כלשהי אותו תוכל החברה להפרע מהתובע/ים על דרך הקיזוז ללא כל צורך בסעד משפטי כלשהו וכל זאת מבלי לפגוע  בזכותה לכל סעד משפטי אחר על פי כל דין.
 
12. מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית והמוחלטת של איילה נסיעות ותיירות בע"מ, וכי לאיש, פרט לה, אין כל זכות קניינית בו !
 
13. ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם. האישור הסופי ימסר לכם טלפונית או בדוא"ל.
 
14. יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה טלפונית - אין היא מחייבת!
 
15. אי הופעה
אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור - יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה מה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה.
 
16. שינויים  
מרגע ההזמנה - אין אפשרות לשינויים, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה.ובכפוף להסכמת הספק ולעיתים בחיוב כספי נוסף.
למען הסר ספק, במקרה של שינוי בהזמנה שאושר על ידי הספק, ייגבו דמי שינוי הן על ידי הספק בסכום שייקבע על ידי הספק ובנוסף, דמי שינוי בסך 50 $ לאדם.
 
17. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.
18. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עיסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער העברות והמחאות ביום התשלום בפועל.
המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב .
 
 
 
19. מלונות
פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ואיילה נסיעות ותיירות אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול.
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירותים בלבד. בנוסף לכך, איילה נסיעות ותיירות אינה אחראית להפעלת מערכת מיזוג האוויר, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג אוויר, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים כי לא תפעל במהלך שהותו של המזמין בחו"ל. מובא לידיעתך, כי באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים תבדוק איילה נסיעות ותיירות מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
איילה נסיעות ותיירות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. איילה נסיעות ותיירות, כסוכנות הנסיעות של המזמין, תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו שהמלון מציע באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מהמלון למזמין התואם למידע שנמסר לה. צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ישירות עם המלון, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.
 
שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 כולל בשבתות ובחגים בלא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.אלא בכפוף לאישור בכתב מן הספק
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. איילה נסיעות ותיירות לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לאיילה נסיעות ותיירות כל אחריות למצבים אלה.
הגעה מאוחרת - במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא איילה נסיעות ותיירות באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מאיילה נסיעות ותיירות. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.
שיבוץ החדרים - ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים ( RUN OF THE HOUSE ). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין איילה נסיעות ותיירות תייר ות יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק איילה נסיעות ותיירות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
כלכלה - כלכלה על בסיס BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB- 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול"- כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO חדר בלבד, ללא ארוחות כלל.
העברות - העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.
דירוג בתי מלון - דירוג בתי המלון בעולם הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A אוFC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W (פונה להר) / CLUB/HV VILLAGE- כפר נופש.
שימו לב כי עפ"י חוקים עירוניים בחלק מערי אירופה (כדוגמת רומא וברצלונה ) חל מס עירייה נפרד אותו יתבקשו לשלם האורחים עם הגעתם למלון ,ישירות למלון .התשלום הינו לפי רמת המלון בין 1-4 יורו לאדם ללילה (נכון לשנת 2013) ועשוי להשתנות מעת לעת
 
20. ביטוח
על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. הפוליסה מכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרה של אשפוז בבית חולים או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. במקרה של תביעה על הלקוח לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה (אין ביטוח רטרואקטיבי) אנו מייעצים ללקוחותינו לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם ללקוח במהלך הטיול, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת משרדנו
ביטוח נסיעות דרכון הכסף
ביטוח נסיעות דרכון הזהב
 
21. דרכון ואשרות
באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. מודגש, כי מידע זה נכון לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד. בעלי דרכון זר או תעודות מעבר מתבקשים לפנות אל איילה נסיעות ותיירות קודם ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל., או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-
http://www.embassy.co.il/mapin.html
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. תשומת לבך מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. עליך לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לך. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתך למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לאיילה נסיעות ותיירות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
בטיסות פנים בארץ, כל נוסע מעל גיל 16 חייב להצטייד בתעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. ילדים מתחת לגיל 16 הנוסעים בלווית הוריהם חייבים להרשם בספח תעודת הזהות של הוריהם.נוסעים אשר יגיעו לשדה התעופה ללא תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף, לא יורשו לעלות לטיסה ולא יהיה כל החזר כספי
 
22. טיסות
שימו לב!! חברות תעופה רבות מוכרות כרטיסי טיסה מסוג LOW COST  ו/או טיסות סדירות שאינן כוללות מזוודות, אוכל ומקומות ישיבה ותיתכן תוספת תשלום עבור שירותים אלו. הכוונה היא שמחיר הכרטיס אינו כולל ארוחות, מטען והושבה. על מנת לדעת האם כרטיס הטיסה אותו תרצה לרכוש הינו כרטיס מסוג זה ,עליך לברר זאת עם סוכן הנסיעות טרם ההזמנה. (לדוגמא טיסות מסוג UP של חברת אל על).
 
 
חלק מן הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר. פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה.
חוק שרותי תעופה
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ ספקי השירותים.
אנא התקשר לסוכן הנסיעות המטפל יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה והשאר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שימסרו לאיילה נסיעות ותיירות ע"י חב' התעופה.
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק איילה נסיעות ותיירות מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
התייצבות לטיסות - לידיעתך, חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות או שעה וחצי בטיסות בתוך ישראל, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והטיסות משתנים מעת לעת ואינם בשליטת איילה נסיעות ותיירות.
בטיסות פנים- טיסה היוצאת משדה דב- יש להתייצב שעה לפני מועד ההמראה. טיסה היוצאת מנתב"ג- יש להתייצב שעה וחצי לפני מועד ההמראה. בטיסת אקספרס בארץ- הטיסה הינה ללא מזוודה וכל העלאת מזוודה כרוכה בתשלום נוסף.
לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות נקבע על פי מדיניות חברת התעופה ומשתנה מחברה לחברה. חלק מחברות התעופה גובות תשלום בעבור המטען הנשלח לבטן המטוס. יש להתעדכן באתר האינטרנט של חברת התעופה או בפניה לסוכן איילה נסיעות, טרם טיסתכם.
חובה על מזמינה להביא לידיעת איילה נסיעות ותיירות כי היא הרה, קודם ההזמנה באמצעות דוא"ל או בטלפון. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וחברות התעופה נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור כאמור עלולה להוביל לסירוב של חברת התעופה להעלות את הנוסעת ההרה למטוס. נשים בוותק הריון של 27 שבועות ומעלה אינן רשאיות להתקבל לטיסה.
אישרור טיסת חזור - עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי יתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו"ל.
 
23. מחירים
ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לאיילה נסיעות ותיירות עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לאיילה נסיעות ותיירות תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה איילה נסיעות ותיירות רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שאיילה נסיעות ותיירות מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לא לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט איילה נסיעות ותיירות לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
 
24. מניין הימים 
 במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה והגעה מ\ל ישראל כפופים לשינוי בהתאם ללוחות הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין.
 
25. חילוקי דעות 
על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד איילה נסיעות ותיירות ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני איילה נסיעות ותיירות, תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, בו תוכל איילה נסיעות ותיירות לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים.
אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה.
החברה איננה אחראית לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים  ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל.
כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה.
מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בירושלים - לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור.
 
26. השכרת רכב 
 לפי דרישת חברות השכרת הרכב, גיל מינימום להזמנת רכב שכור הוא 24 שנים וגיל המקסימום להזמנה הינו 75 שנה.ניתן להתייעץ עם סוכן איילה נסיעות לגבי מקרים חריגים. ההזמנה מתבצעת לנהג יחיד ברכב המוזמן, על שמו של המזמין, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר.
חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הזמנת רכב שכור אינה יכולה להיות הזמנה לדגם רכב מסוים, אלא הזמנה לרכב מן הקבוצה הנבחרת. מומלץ מאוד שלא להסתמך על דוגמת הרכב המוצגת על ידי חברת ההשכרה אלא על הקבוצה אליה הוא שייך בלבד.
על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, וכן רשיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה רבות מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רשיון המודפס על נייר אלא על כרטיס רשיון פלסטי בינלאומי בלבד הכולל תמונה.
השימוש ברכב השכור מוגבל למדינה שבה נמסר למזמין, אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך לאיילה נסיעות ותיירות והיא תברר עבורו עם חברת ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת.
לכל נזק שיגרם לרכב, או במקרה גניבה נוהגות חברות ההשכרה לחייב המזמין בהשתתפות עצמית. ניתן לרכוש מאיילה נסיעות ותיירות ביטוח ביטול השתתפות עצמית, אשר יקנה למזמין זכות להחזר בארץ של דמי ההשתתפות העצמית ששולמו בפועל, וזאת לאחר ששולמו לחברת ההשכרה והמזמין הוכיח למבטח את תשלומם.
מחיר ההשכרה אינו כולל: זכות נהיגה לנהגים נוספים, אגרות כבישים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, מערכות ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג, אותם יכול המזמין להזמין במישרין אצל חברת ההשכרה בחוץ לארץ לפי ההיצע הקיים אצלם. איילה נסיעות ותיירות אינה מתחייבת כי ניתן יהא להזמין תוספות כלשהן בפועל אצל חברת ההשכרה. הזמנות לרכבים הנלקחים ו/או מוחזרים לשדות תעופה כוללות מסי נמל.
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לחברת השכרת הרכב, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק איילה נסיעות ותיירות מול חברת השכרת הרכב האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
שירותי חניה - איילה נסיעות ותיירות אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תשא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה ע"י ספקי השירותים השונים.
 
27. הפלגות נופש 
 לידיעתך, ספקי השירותים השונים וצוות האוניה דורש מן המזמין להתייצב בדלפק הקבלה של ההפלגה לפחות שלוש שעות לפני שעת היציאה המופיעה בשובר ההפלגה, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והקבלה להפלגה משתנים מעת לעת ואינם בשליטת איילה נסיעות ותיירות. על המזמין להופיע לדלפק הבידוק עם דרכון ישראלי בתוקף ל-6 חודשים לפחות מאותו היום. במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק איילה נסיעות ותיירות מול ספקי השירותים השונים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה. סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים שאינם קשורים לאיילה נסיעות ותיירות, והם אינם חלק מעסקת הזמנה זו. חובה על מזמינה להביא לידיעת איילה נסיעות ותיירות כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וצוות האוניה נשים בהריון עד שבוע 22 חייבות להתייצב להפלגה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בהפלגה. הגעה לאוניה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוניה להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בהפלגה. נשים מעבר לוותק הריון של 22 שבועות, לרבות אלו שתגענה לוותק הריון זה במי מזמני ההפלגה המתוכננים, אינן רשאיות להשתתף בה. הזמנה לחדר באניה היא לחדר מהדירוג המצוין בשובר ההפלגה. חלק מן השירותים המוצעים באוניה כלולים בתשלום נוסף. על המזמין לוודא אם השירות כלול בתשלום קודם לצריכתו. איילה נסיעות ותיירות, כסוכנות הנסיעות של המזמין, תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו ניתן לרכוש בהפלגה באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת ספקי השירותים ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מספקי השירותים למזמין התואם למידע שנמסר לה. צריכת שירותים נוספים בהפלגה היא התקשרות בין המזמין ישירות עם ספק השירותים, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.
 
28. טיולים מאורגנים
המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
במנין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן.
המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול(אלא אם כן הדבר פוגע בהתנהלות הטיול), אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, אלא אם צוין במפורש אחרת. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לענין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה לטיול.
התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום.
מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים, או במקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד. מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן אלו עלולות להשתנות בכל עת.
חלוקת החדרים במלון מתבצעת ע"י הנהלתו ואין הדבר בשליטת איילה נסיעות ותיירות או מארגן הטיול. קבלת חדרים בבתי המלון תהיה אחרי השעה 16:00 . פינוי החדרים מתבצע לא יאוחר מהשעה 10:00, למעט במקרים בהם הטיסות הכלולות בטיול מחייבות עזיבה מוקדמת יותר.
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג איילה נסיעות ותיירות להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק איילה נסיעות ותיירות מול ספקי השירותים השונים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
כל הוראה אחרת בתנאים אלו, לרבות: חובתה של איילה נסיעות ותיירות למסור למזמין במדויק כל מידע שידוע לה או שאמור היה להיות ידוע לה הנוגע לטיול המאורגן, ודמי ביטול והשינוי החלים על הההזמנה, תחול גם על הזמנת טיולים מאורגנים.
 
29. קבלת מסמכי נסיעה
 על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 
לפרטים נוספים לפני היציאה - עליך לפנות לאיילה נסיעות ותיירות המטפלת, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.
30. דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק - ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14ג(ו):
כל הרוכש שירות מאיילה נסיעות ותיירות, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן. במקרה של ביטול שיעשה בכתב בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ובלבד שהביטול יעשה מעל 7 ימי עבודה שאינם ימי מנוחה לפני המועד שבו אמור השרות להינתן, בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור,  יחויב המזמין בתשלום דמי ביטול בגובה 5%  מסך ההזמנה או 100 ש"ח לאדם לפי הנמוך מביניהם.
 
סעיף 14ג'(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה.
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן,בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא,זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעות המונחים בסע' 14ה לחוק הגנת הצרכן.
 
אם הינך נאלץ לקצר את חופשתך, אנא ודא כי יש בידך אישור בכתב מבית המלון או הספק המקומי בחו"ל על מועד הביטול ומועד העזיבה המוקדמת.  אישור זה נחוץ במידה ותנאי המוצר יאפשרו קבלת החזר בגין אי ניצול חלקי של השירות .
 
31. בקשה לביטול הזמנה 
חובה להעביר בכתב. ניתן להעביר את הבקשה לדוא"ל infocc@ayalagroup.co.il. יש לוודא קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
 איילה נסיעות ותיירות מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה. איילה נסיעות ותיירות לא תהיה אחראית לפעולות שביצע המזמין בניגוד להנחיותיה או להנחיות הסוכן המקומי בחו"ל. ביטול שיעשה לאחר 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או ביטול ההזמנה החל בתוך 7 ימי ההזמנה ממועד קבלת השרות, יחולו על הזמנתו דמי ביטול מלאים (100%) מרגע אישור ההזמנה על ידי הספק.
 
בכפוף לאמור לעיל, יחולו על ביטול הזמנה דמי טיפול ודמי ביטול. 
מלבד דמי הטיפול בסך 50 דולר ארה"ב לכל מזמין בהזמנות למוצרי חו"ל שנגבים על ידי איילה נסיעות, יתרת דמי הביטול כאמור נקבעים על ידי הספקים ולעיתים נכונים הם לפנים משורת הדין להפחיתם. איילה נסיעות מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה.
 דמי הטיפול יגבו בכל מקרה. 
 
החזרי כספים
בכל מקרה בו ביטול העיסקה, נעשה ביוזמת הלקוח, יוחזר סכום בשקלים על פי שער הדולר ביום ההחזר או שערו ביום התשלום, על פי הנמוך מבין השניים. 
אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל או בארץ אלא אם פעל הלקוח בהתאם להנחיות הספק המופיעות על גבי השובר.
בכל מקרה, החזרים יינתנו, אם בכלל, על ידי נותני השירותים. ביצוע ההחזר יושהה עד לקבלת החזר מהספקים למשרדנו.
בכל פעולה של ביטול עיסקה ישלם הלקוח סך של 1.8% מערך העיסקה או מינימום 10 $ לכל פעולה , עלות סליקה, מההחזר יופחתו דמי טיפול ודמי ביטול.
 
 
32. חברת איילה – נסיעות ותיירות בע"מ מפנה את תשומת לב נוסעיה לאזהרות מסע בפרסומי משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחון לאומי .( www.mfa.gov.il) ולהמלצות למטייל של השרות הקונסולרי באתר משרד החוץ ( www.nsc.gov.il)
 
בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת איילה נסיעות ותיירות, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך. לצד האמור לעיל, אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.
אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 
אנו מודים לך שבחרת לנסוע עמנו 
בברכת נסיעה טובה ובטוחה
לשרותך תמיד
צוות איילה נסיעות